گنجور

 
ابوالقاسم فردوسی
 

بخش ۱: به بیماری اندر بمرد اردشیر

بخش ۲: چو بیگاه گازر بیامد ز رود

بخش ۳: به گازر چنین گفت روزی که من

بخش ۴: چنان بد که روزی یکی تندباد

بخش ۵: بگفت این و زان جایگه برگرفت

بخش ۶: وزان جایگه بازگشتند شاد

بخش ۷: ز درگاه پرده فروهشت شاه