گنجور

 
فایز

دلم را جز تو کس دلبر نباشد

به جز شور توام در سر نباشد

دل فایز تو عمدا می کنی تنگ

که تا جای کس دیگر نباشد

 
sunny dark_mode