گنجور

 
فصیحی هروی

اگر ز حسن تو یک ذره آشکاره کنند

کفن ز شوق شهیدان عشق پاره کنند

به آن رسید که از قدسیان چو دین طلبند

به سوی زلف پریشان او اشاره کنند

هنوز حسرت دیدار او برند به خاک

تمام عمر شهیدانش ار نظاره کنند

حرام باد غمت بر دل خردمندان

اگر به مصحف تدبیر استخاره کنند

محل نزع فصیحی‌ست دوستان آن به

که یک دم از سر بالین او کناره کنند