گنجور

 
امیرعلیشیر نوایی
 

علی الصباح مغان قفل دیر باز کنید

دو جام باعث گفتار اهل راز کنید

گر گر اهل زهد و ریا بگذرند معاذالله

به وقت نکته ز نامحرم احتراز کنید

نیاز ما ز شما کشتن است ای خوبان

ز غمزه خواه شما قتل و خواه ناز کنید

بابروی بت خود سجده کرده جان دادم

اگر برآیدتان این چنین نماز کنید

چو جلوه گر شود ای اهل روضه طوبی را

فدای قامت آن سرو سرفراز کنید

چو عاشق آمده فانی به گاه کشتن خلق

میان مجرم و بی جرم امتیاز کنید