گنجور

 
عراقی

نقل کن از وبال کفر بدین

مصطفی را دلیل مطلق بین

خاتم انبیاء، رسول هدی

صاحب جبرئیل، امین خدا

قصد و مقصود و آخر و اول

اولین خلق و آخرین مرسل

پادشاه دیار جود و وجود

مقصد علم و عالم مقصود

حافظ صفحهٔ معانی دل

چشمهٔ آب زندگانی دل

صوفی خانقاه الرحمان

عالم علم «علم القرآن»

آنکه پوشیده خلعت «لولاک»

وز بلندیش پست شد افلاک

خواجهٔ بارگاه کونین اوست

سالک راه قاب قوسین اوست

تیر دینش چو بر نشانه زدند

پنج نوبت به هفت خانه زدند

شرعش از علم گسترید فنون

در نواحی چرخ بوقلمون

چاکرش آفتاب و بنده سهیل

روی او «والضحی» و مو «واللیل»

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode