گنجور

 
ابن یمین فریومدی

گفتتد مرا که بر ابوبکر و عمر

مدحت گوی رستی بقیامت ز سقر

من بعد بدین عشوه که دادند مرا

جز مدحت ایشان نبود کار دگر