گنجور

 
ابن یمین فریومدی

سردار جهان امیر حاجی دلیر

کز جنگ چو از جود نمیگردد سیر

وقتیکه شود سوار بر زر ده سمند

چون رستم دستان بود و رخش بزیر