گنجور

 
ابن یمین

ایدل غم نا آمده زنهار مخور

وانغم که گذشت از تو هم زو بگذر

سر رشته وقت خویش از دست مده

کینست و جزین نیست جهان هیچ دگر

 
sunny dark_mode