گنجور

 
ابن یمین فریومدی

ایدل اگرت مال شد از دست بدر

باکی نبود چو میرود عمر بسر

گیرم بزر و نقره چو قارون شده ئی

چون عمر نباشد چه کنی نقره و رز