گنجور

 
ابن یمین فریومدی

دلا پاس این یکسخن گوش دار

که دارد خواص دم عیسوی

چو دانی که انجام دولت بچیست

بآغازش ار عاقلی نگروی

که از تو بکوه ار رسد نطق خوش

جواب از صدا جز همان نشنوی

اگر بد کنی چشم نیکی مدار

که گر خار کاری سمن ندروی

چنین است رسم سرای کهن

بنائی دگر کس نکرد از نوی