گنجور

 
ابن یمین فریومدی

بزرگان عراقی را بگوئید

که چاکر بسکه اینجا بینوازیست

از اینجا رجعتش سوی خراسان

درین ده روزه باشد غاینش بیست

گر اصحاب خراسانش بپرسند

که در ملک عراق اهل کرم کیست

چو اینجا از کرم نشنید بوئی

جواب آن چه گوید مصلحت چیست ؟