گنجور

 
ابن یمین فریومدی
 

بیا ز ابن یمین ایدوست بشنو

مرین شایسته پند رایگان را

یکی و-سی و- پنج است آن کز آنها

نباید بود غافل مؤمنانرا

ز ده عشری وزآنپس منزلی چند

اگر ممکن بود پیمودن آنرا

نبی را پیروی کردن در اینها

کز اینها پرورش باشد روانرا

بوی مفزای و هم چیزی مکن کم

منت ضامن بهشت جاودانرا