گنجور

 
ابن یمین

بیا ز ابن یمین ای دوست بشنو

مر این شایسته پند رایگان را

یکی و سی و پنج است آن کز آن‌ها

نباید بود غافل مؤمنان را

ز ده عشری وز آن پس منزلی چند

اگر ممکن بود پیمودن آن را

نبی را پیروی کردن در این‌ها

کز این‌ها پرورش باشد روان را

بوی مفزای و هم چیزی مکن کم

منت ضامن بهشت جاودان را