گنجور

 
ابن یمین

ای خردمند اگر همی خواهی

که شوی شهره در نکو کاری

جهد کن تا غلام و خدمتکار

بیش از ابناء جنس خود داری

زانکه روزی یک بیک ایزد

میدهد در کمی و بسیاری

نان ز دیوان غیرشان مجراست

وز تو مشهور آدمی ساری

میدهندت بنان و جامه خویش

در مهمات این جهان یاری

 
sunny dark_mode