گنجور

 
ابن یمین

خسروانرا دو کار میباید

تا شود کار خسروی بنظام

اولا همتی چو ابر بهار

که دهد بهره خواص و عوام

ثانیا هیبتی که دشمن را

خون چکاند بجای خوی زمسام

گر یکی زین دو خصله پامال است

خسرویرا مدار چشم دوام

این دو چیزست و هیچ دیگر نیست

خسرویرا همین دو هست قوام