گنجور

 
ابن یمین

ایهنرمند نامجوی پسر

هر که در کارها چه بیش و چه کم

قدم از سر کند قلم کردار

بر خطش سر نهند همچو قلم

پادشاه وحوش از آن باشد

که بخودکار خود کنم ضیغم