گنجور

 
ابن یمین

تهتک در سخن گفتن زیانست

تأمل کن تامل کن تامل

بکار بد چه کوشی تا توانی

تعلل کن تعلل کن تعلل

بهر کاریکه خواهی کردن اول

تعقل کن تعقل کن تعقل

مکن ایجان من از کس شکایت

توکل کن توکل کن توکل