گنجور

 
ابن یمین فریومدی

مرد ثابت قدم آنست که از جا نرود

ور چه سرگشته بود گرد زمین همچو فلک

همچو سیمرغ که از جا نبرد طوفانش

نی چو گنجشک که افتد ز دم باد تفک

بهره ئی از ملکت هست و نصیبی از دیو

ترک دیوی کن و بگذر بفضیلت ز ملک

نقد امروز مده نسیه فردا مستان

که یقین را ندهد مردم فرزانه به شک