گنجور

 
ابن یمین

از بخل و ز کبر بر حذر باش

کین هر دو کنند جمع تفریق

زین هر دو بجز فساد ناید

دلرا نکنی بدین دو تعلیق

در بخشش و در تواضع افزای

شاید که دهد خدای توفیق

 
sunny dark_mode