گنجور

 
ابن یمین فریومدی

زمن نا مناسب بود اینزمان

نشستن ببزم طرب با حریف

ولیک ار بود خلوتی دلپذیر

می از دست سیمین عذاری ظریف

به پیری اگر باشدم آرزو

نیاید شگفتم ز طبع لطیف