گنجور

 
ابن یمین

هر کرا همت بلند بود

راه یابد بمنتهای بیوس

و آنکه در کسب نیکنامی نیست

عمر بر باد میدهد بفسوس

از کرم میتوان رسید بکام

تاجدار از کرم شدست خروس

کرمست آنکه در میان آرد

ور بود کم ز نیم ذره سبوس

 
sunny dark_mode