گنجور

 
ابن یمین فریومدی
 

گر کسی از روزگار اکنون شکایت میکند

بنده باری زو ندارد غیر شکر بیقیاس

دوستان جمعند و جمع دشمنان در تفرقه

هست صحت حاصل و وجه معاشی بی هراس

من نمیدانم کزین خوشتر چه باشد روزگار

گر تو نپسندی مرین را اینت مردی نا سپاس