گنجور

 
ابن یمین

نیست مغبون نبزد عقل کسی

که بزرگی خرد بسیم و بزر

مال بهر بقای جاه نهند

ور نه ناید بهیچ کار دگر

گر تمتع نباشد از زر و سیم

چه زر و سیم و چه سفال و حجر

 
sunny dark_mode