گنجور

 
ابن یمین فریومدی

اقامت در خراسان گشت مشکل

شد اینجا مشرب عشرت مکدر

مرا در رشته دانش نباشد

بجز گوهر فروشی کار دیگر

درین اقلیم صاحب همتانند

که هریک ز آن بزرگان هنرور

بهمت آنچنان باشد که او را

نیرزد نیم نان صد دانه گوهر

مرا گوهر فروشی با چنین قوم

نمیگوئی که چون باشد میسر

ضرورت از خراسان رفت باید

اگر زینسان بدست آید هنر خر