گنجور

 
ابن یمین

مرد فرزانه کز قضا ترسد

عجب ار فکر او خطا نبود

زانکه اینحال از دو بیرون نیست

یا قضا هست یا قضا نبود

گر قضا هست جهد نیست مفید

ور قضا نیست خود بلا نبود

 
sunny dark_mode