گنجور

 
ابن یمین

محیط و مرکز افضال زین ملت و دین

توئیکه چون تو جوانبخت چرخ پیر ندید

سپهر اگر چه بهر سو هزار دیده گشاد

بجز بدیده احول ترا نظیر ندید

خیال در همه عالم بگشت و همچو توئی

بچار بالش امکان درون امیر ندید

قیاس کلک تو با تیر میگرفت سپهر

شکوه کلک ترا هیچ کم ز تیر ندید

ز راه بنده نوازی اشارتی کردی

به بنده ئی که ز فرمانبری گزیر ندید

خلاف رأی تو چندانکه عقل صورت بست

بهیچ روی در آئینه ضمیر ندید

شکسته بسته مدیحی چنین که میبینی

بر این جریده نبشت ار چه دلپذیر ندید

مگیر خرده بر آن بنده ئی که طاعت خویش

بجز متابعت خاطر خطیر ندید

 
sunny dark_mode