گنجور

 
ابن یمین

کار چون سخت گشت بر بنده

فضل حق زود دستگیر شود

چون ببرد طمع ز نصرت خلق

ایزدش بیگمان نصیر شود

چون کمان گر چه کج نماید کار

هم ز لطف خدا چو تیر شود

هر که گردد اسیر گو خوش باش

عاقبت همچو ما امیر شود