گنجور

 
ابن یمین

هر که در مال میکند ضنت

سعی در جمعش ار بود تنها

غلطست آنکه میکند نادان

ناپسند آید آن بر دانا

جمع تنها نه ضنتی باشد

گر که تفریق باشدش ز قفا

جمع و تفریق هر دو میباید

تا نکو صنعتی شود پیدا

آنچه دانست گفت ابن یمین

کس چه داند که چیست میل شما

 
sunny dark_mode