گنجور

 
ابن یمین

در قصه شنیده ام که ابلیس

روزی سه هزار تیز میداد

پرسید ازو کسی که این چیست

وز بهر که میفرستی این باد

گفتا که هزار از این به ریشش

کاو ملک دهد به پور و داماد

پس وجه معاش خویشتن را

خواهد بتضرع و بفریاد

ثلث دگرش به ریش آنکس

کاو رنج کشید و گنج بنهاد

نه خود بخورید و نه خورانید

واو گشت خراب و وارث باد

یک ثلث دگر که ماند باقی

آن نیز به ریش هر دوشان باد

 
sunny dark_mode