گنجور

 
ابن یمین

فرزند خواجه در هنر از خواجه کمترست

گر چه بشکل و صورت و هیئت بسان اوست

منگر بدانکه این پدرست آن پسر و لیک

بس مغز کز بدی نرسد در بهای پوست

خاقانی بلند سخن خود مثال این

گفتست نکته ئی بشنو ز انکه بس نکوست

گیرم که مار چو به کند تن بشکل مار

کو زهر بهر دشمن و کو مهره بهر دوست

 
sunny dark_mode