گنجور

 
ابن یمین فریومدی

عماد دولت و دین ای وزیر زاده ملک

چه جای زاده که این کار پیشه و فن تست

دلیل صحت نفس و طهارت نسبت

غرارت شرف نفس و خلق احسن تست

عطارد ار چه که باشد به زیرکی مشهور

ولی چو با تو کنندش قیاس کودن تست

اگر چه سوسن آزاد ده زبان باشد

ولی چو بنده بوقت ثنات الکن تست

بدان که تا کمر بندگیت می بندد

سعادت دو جهانی مقیم مسکن تست

کمینه بنده دیرینه ابن یمین

که در فنون هنر خوشه چین خرمن تست

بر اینجریده گر اثبات کرد بیتی چند

چو حکم تست بد و نیک آن بگردن تست