گنجور

 
ابن یمین

اذ سیلت السحب سجال المطر

قد زینت الروض بدری الزهری

چون گل بشکفت ای بت گلروی بیا

در ده می گلگون بچه اندیشه دری

 
sunny dark_mode