گنجور

 
نجم‌الدین رازی

باب پنجم در بیان سلوک طوایف مختلف: و آن مشتمل است بر هشت فصل

فصل دوم: قال الله تعالی: «ان‌الله یأمر بالعدل والاحسان»

فصل سیم: قال‌الله تعالی: «و اجعل لی وزیرا من اهلی ...» الایه

فصل چهارم: قال الله تعالی: «و الذین اوتوا العلم درجات»

فصل پنجم: قال الله تعالی: «و ابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره... الایه.

فصل ششم: قال الله تعالی: «من کان یرید حرث الاخره نزد له فی حرثه و من کان یرید حرث الدنیا» الایه.

فصل هفتم: قال‌الله تعالی: «رجال لا تلهیهم تجاره ولابیع عن ذکرالله».

فصل هشتم: قال‌الله تعالی: «یا ایهاالذین امنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم» الایه.

خاتمه تحریر دوم مرصاد العباد: پرداخته شد این کتاب مشحون بحقایق علوم مکنون ...

sunny dark_mode