گنجور

 
نجم‌الدین رازی

درد دل خسته دردمندان دانند

نه خوش منشان و خیره خندان دانند

از سر قلندری تو گر محرومی

سری است در آن شیوه که رندان دانند