گنجور

 
بلند اقبال
 

شمارهٔ ۱ - تاریخ فوت: مشیر الملک از کین قوام الملک مرد آخر - قوام الملک از کین باعث رنج ومماتش شد

شمارهٔ ۲ - تاریخ فوت: نصیر الملک هم دیدی که ناگاه - جهان و زندگی را کرد بدرود

شمارهٔ ۳ - تاریخ فوت: میرزا عبدالله معز الملک - رفت از این جهان چون سوی سفر

شمارهٔ ۴ - تاریخ فوت مشیر وقوام: مشیری و قوامی داشت شیراز - که هر دو در ستم بودند یکه