گنجور

 
ملک‌الشعرا بهار

به عهد پهلوی شاه جوانبخت

که بادش دولت و اقبال همراه

بیامد لشکری تا قوم لر را

به آداب تمدن سازد آگاه

هم از مرز لرستان شاه‌راهی

کشد تا خاک خوزستان به‌دلخواه

به ره در پافشاری کرد این کوه

گرفت از فرط نادانی سر راه

به امر خسروش در هم شکستند

وز آن پیدا شد این عالی گذرگاه

به‌ تاریخش‌ بهار از حق‌ مدد خواست

بگفتندش ز نام شه مدد خواه

چو شد ز امر رضا شه کنده این کوه

بجو تاریخش از لفظ «‌رضا شاه‌»

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode