گنجور

 
شیخ بهایی

بخش اول - قسمت اول: بلبل اگر نه مست گل است این ترانه چیست؟

بخش اول - قسمت دوم: مرا نوشاندند و گفتند سیراب شدنی نیستی. هر چند اگر کوههای «سراه » را بنوشانند، سیراب شود.

بخش دوم - قسمت اول: مولف گفت: ملاقات بایزید بسطامی و ابوعبدالله جعفر ...

بخش دوم - قسمت دوم: شاعر معروف به دیک الجن را نام عبدالسلام بود و ...

بخش سوم - قسمت اول: از کتاب ورام: عیسی - که بر پیامبر ما و او درود ...

بخش سوم - قسمت دوم: زمانه چه زودمان درگذر است. گاهی با ما براه است و گاه آب از سرمان میگذراند.

بخش چهارم - قسمت اول: هنگامی که جنازه ی مردگان را همی آورند، همی ترسیم و زمانیکه میگذرد، فراموش می کنیم.

بخش چهارم - قسمت دوم: این جهان همچون درخت است ای کرام

بخش پنجم: صوفئی را گفتند چون است که هرگاه تو سخن می‌گویی ...

sunny dark_mode