گنجور

 
شیخ بهایی

بخش اول - قسمت اول: یاران، برخیزید و پیام مرا بدنیا رسانید که هر دم ...

بخش اول - قسمت دوم: این فقیر، محمد بهاالدین عاملی - که خدایش ببخشایاد ...

بخش دوم - قسمت اول: حکیمی گفت: هر گاه بدانشی دست یافتی، نور آن دانش ...

بخش دوم - قسمت دوم: اسراف کاری به نزع اندر بود. و هر بارش که میگفتند بگو: لاالله الا الله، این بیت همی خواند:

بخش سوم: جدلی فلسفی است خاقانی

بخش چهارم - قسمت اول: یکی از یاران امیرمؤمنان علیه السلام را پرسید: ای ...

بخش چهارم - قسمت دوم: هان چشمانم، چرا بر عمر من که نادانسته از دست شد، ...

بخش پنجم - قسمت اول: یکی از دانشمندان بنی اسرائیل در دعایش می گفت: ...

بخش پنجم - قسمت دوم: نامه ای که یعقوب (ع) به یوسف که بر پیامبر ما و وی ...

sunny dark_mode