گنجور

 
آذر بیگدلی

شماره ۱ - در زلزله کاشان فرماید: در طپش آمد زمین و، از روش ماند آسمان

شماره ۲ - در مرثیه برادر خود میگوید: واحسرتا، که رونق این بوستان شکست

sunny dark_mode