گنجور

 
آذر بیگدلی

امشب که ز وصلم بطرب میگذرد

از غصه بمن شبی عجب میگذرد

گردم نزنم، فغان که غم میکشدم؛

ور شکوه کنم، آه که شب میگذرد