گنجور

 
عطار

جانم که به لب از لب لعل تو رسید

دل تحفه به پیش لب لعل تو کشید

خوی خشک نمیکند زخون چون گل لعل

زان سنبل ترکز لب لعل تو دمید

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode