گنجور

بیان وادی طلب

 
عطار
عطار » منطق‌الطیر
 

بیان وادی طلب

حکایت سجده نکردن ابلیس بر آدم

حکایت شبلی که گاه مردن زنار بسته بود

حکایت مجنون که خاک می‌بیخت تا لیلی را بیابد

گفتار یوسف همدان دربارهٔ صبر

گفتگوی شیخ ابوسعید مهنه با پیری روشن‌ضمیر دربارهٔ صبر

حکایت محمود و مردی خاک‌بیز

حکایت مردی که گشایش میخواست و جواب رابعه به او