گنجور

 
عطار نیشابوری
 

المقالة الثانی و العشرون

جواب پدر

(۱) حکایت افلاطون و اسکندر

(۲) حکایت آن بزرگ با خواجه علی طوسی

(۳) حکایت آن دیوانه که ازو پرسیدند که درد چیست

(۴) حکایت آن طفل که با مادر ببازار آمد و گم شد

(۵) حکایت یوسف علیه السلام و نظر کردن اودر آینه

(۶) حکایت احمد غزالی

(۷) حکایت ابوعلی فارمدی

(۸) سؤال کردن سائل از مجنون

(۹) حکایت بایزید با مرد مسافر

(۱۰) حکایت محمود با شیخ خرقانی

(۱۱) حکایت آهو که مشک از وی حاصل می‬شود