گنجور

بخش پانزدهم

 
عطار
عطار » الهی نامه
 

المقالة الخامس عشر

جواب پدر

(۱) حکایت سلطان محمود در شکار کردن

(۲) حکایت شیخ و مرغ همای

(۳) حکایت محمد غزالی با سلطان سنجر

(۴) حکایت سلطان محمود با آن مرد که همنام او بود

(۵) حکایت سلطان محمود و گازر

(۶) حکایت حکیم با ذوالقرنین

(۷) حکایت پادشاه و انگشتری

(۸) حکایت ابراهیم ادهم با خضر علیه السلام

(۹) حکایت محمود با درویش بر سر راه

(۱۰) حکایت سنجر که پیش رکن الدین اکّاف رفت

(۱۱) حکایت آن مرد که صرّۀ در میان درمنه یافت

(۱۲) حکایت سلطان محمود با پیرزن