گنجور

 
عطار

المقالة الاولی: جهان گر دیده‌ای گم کرده یاری

جواب پدر: پدر گفتش زهی شهوت پرستی

(۱) حکایت زن صالحه که شوهرش به سفر رفته بود: زنی بودست با حسن و جمالی

sunny dark_mode