گنجور

 
انوری

دی گفت به طنز نجم قوال

کای بنده سپهر آبنوست

در زنگولهٔ نشید دانی

گفتم چه دهند از این فسوست

در پردهٔ راست راه دانم

وانگاه به خانهٔ عروست

 
 
 
sunny dark_mode