گنجور

 
انوری

ای ز دست تجاسر خادم

شربهای ملال نوشیده

اختلالی که من دارد

نیست بر خاطر تو پوشیده

بدو ایام بیض و من صایم

وز خطا در صواب کوشیده

نیم جوشیده دیگکی دارم

قلقلش گوش نانیوشیده

از طریق کرم توانی کرد

بدو چوبش تمام جوشیده