گنجور

 
انوری

تا نشست خواجه در گلشن بود

شاید ار ایمن نباشد از اجل

او جعل را ماند از صورت مدام

وانگهی حال جعل بین در مثل

کز نسیم گل بمیرد در زمان

چون به گلبرگ اندرون افتد جعل

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode