گنجور

 
اثیر اخسیکتی

در نامه ی تو، قلم چو گردن بفراشت

گفتم بنویسمت، سرشکم نگذاشت

حال دل مشتاق نه آن صورت داشت

کان را بسر قلم، توانست نگاشت