گنجور

 
ادیب الممالک

زهی قدت چو نخل طور سینا

بدانش اوستاد پور سینا

سزد بهر نثار بارگاهت

فشاند نجم دری چرخ مینا

حسودان تو گولانند و کوران

ازیرا خود تو دانائی و بینا

قضا لبریز دارد دشمنت را

ز خون دیده و دل جام مینا

فیحذلهم و ینصرکم علیهم

و یشف صدور قو مؤمنینا

 
sunny dark_mode