گنجور

 
ابوسعید ابوالخیر

یا من بک حاجتی و روحی بیدیک

عن غیرک اعرضت و اقبلت علیک

مالی عمل صالح استظهر به

الجات علیک واثقا خذ بیدیک

 
 
 
sunny dark_mode